Kumite no kata sono ichi


 1. Kumite no kamae


2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
- L uchi sune uke, R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri


3. FOR R MAE GERI:
- L soto uke, L-R mawashi uke, R mawashi hiza geri, push the opponent away, face the opposite direction


4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
- L soto sune uke, R gedan mawashi geri, L jodan mawashi geri


5. FOR L MAE GERI:
- L gedan barai, skip, R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, push the opponent away, face the front


6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
- L kansetsu geri


7. FOR L MAE GERI:
- L gedan barai, R ushiro geri


8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
- R jodan shuto uke (both hands), skip, R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, R hiji uchi, face the rear


9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
- L jodan shuto uke (both hands), L-R mawashi uke, R mawashi hiza geri, maki komi nage, sabaki

 
10 - R tsuki, R kakato geri, kumite no kamae


 TERUG NAAR KATA'S OVERZICHT