Nage no kata sono ni


 1. Kumite no kamae

2. FOR R GEDAN MAWASHI GERI:
- Uchi sune uke, L-R mawashi uke, R mawashi hiza geri, maki komi nage

3. FOR R MAE GERI:
- L soto uke, R foot behind opponent's front leg, RH under the chin,
  L mawashi hiza geri, uranage, face the opposite direction

4. FOR L GEDAN MAWASHI GERI:
- Soto sune uke, R-L mawashi uke, L mawashi hiza geri, maki komi nage

5. FOR L MAE GERI:
- L gedan barai, L foot behind opponent's front leg, LH under the chin,
  R mawashi hiza geri, uranage, face the front

6. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
- Retract front foot, L foot behind opponent's L (back) leg, LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage

7. FOR L MAE GERI:
- L gedan barai, LH under the chin, R hiza mawashi geri, uranage

8. FOR L JODAN MAWASHI GERI:
- Irimi, LH under the chin, R mawashi hiza geri, uranage, face the rear

9. FOR R JODAN MAWASHI GERI:
- Irimi, R foot move in behind opponent's front leg, RH under the chin,L mawashi hiza geri, uranage, opponent's head to       your left thigh (sabaki)

10. - R shuto uchi, hiji otoshi, kumite no kamae


 TERUG NAAR KATA'S OVERZICHT